Целокупни дела на блаже конески

критичко издание

Првите шест тома од целокупните дела на Блаже Конески го опфаќаат неговото книжевно-уметничко и книжевно-научно творештво: Поезија 1, Поезија 2, Препеви, Проза,

Есеи и Македонскиот 19 век. Иницијатор и раководител на научно-истражувачкиот проект на МАНУ „Критичко издание на целокупните дела на Блаже Конески“

беше академик Милан Ѓурчинов (1928-2018).

Со том 7 започнува лингвистичкиот дел од творештвото на Блаже Конески, а раководител на Проектот и главен уредник/редактор на томовите е академик Катица Ќулавкова.

***

Овде се претставени дигиталните верзии на објавените томови од „Критичко издание на целокупните дела на Блаже Конески“ од страна на МАНУ и тие можат да се користат

единствено за научни цели.